Referințe Biblice

În studiile teologice de aici, în general, s-a citat (acolo unde nu se specifică) din ROB (BIBLIA din 1982[1]). Unde s-a citat din alte tălmăciri s-a specificat în paranteză care sunt acelea (în ordine alfabetică):

LXX (Septuaginta, ed. A. Rahlfs (Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 1935; repr. În ediția a IX-a, 1971[2]),

†BA (Biblia redactată și adnotată de †ÎPS Bartolomeu Anania),

ROB1914 (BIBLIA din 1914, Ediția Sfântului Sinod, București, Tipografia Cărților Bisericești[3]),

TDC (Traducerea Dumitru Cornilescu[4]),

WLC (Westminster Leningrad Codex[5]).

[1] Aceasta este de fapt Biblia din 1936 [a Pr. Prof. Gala Galaction (†) (tradusă după textul grecesc al Septuagintei confruntat cu cel ebraic și raportată la traducerile moderne ale Sfintelor Scripturi] revizuită de mai multe colective de Preoți Profesori Ortodocși în: 1957, 1975, 1979. Text cules electronic de Preot prof. Iconom Stavrofor Iftimiu N. Adrian 1999, Suceava. Ediție revizuită, corectată și tehnoredactată computerizat (2012) de ucenicii fratelui Traian Bădărău (†).

[2] Septuaginta greacă, versiunea 280-270 î.Hr.

[3] Text electronic, cules, adnotat, revizuit, corectat și tehnoredactat computerizat de ucenicii Fratelui Traian Bădărău (†), lucrare începută în 29.06.2009 și finalizată în 14.10.2018.

[4] Fost ierodiacon care și-a început căderea prin disprețul celor ce nu voiau să învețe Noul Testament exact așa cum îl înțelegea el, adică scolastic (fără lucrare lăuntrică de pocăință și fără de umilință, fără duh de rugăciune). Neștiind că trebuie mai întâi să se curețe de patimile cele gândite (printr-o pocăință nu declarativă și formală, ci lucrată continuu), acumulând și o cunoștință (superficială, de proastă calitate) care îngâmfă și uitând de dragostea smerită care zidește, a ajuns mai apoi să se lepede și de monahism, și de Ortodoxie, din dragostea de a-și urma propriile voințe și cugete (prin neascultare), de bani și de femei (la 1926 Cornilescu era deja căsătorit, și nu doar că era căsătorit, ci avea și un fiu, pe nume Alexandru cu Jeanne Ducommun, o elvețiancă care ori nu a vrut din dispreț, ori nu a putut din prostie să învețe vreodată limba română). A fost finanțat masiv (și ținut la ea în conac pentru a-și face traducerea de tristă amintire) de prințesa Ralu Callimachi pentru a introduce protestantismul în țară (prin denaturarea Bibliei după Textul Masoretic în limba franceză și prin cuvinte vulgare și tendențioase).

Nici el însuși nu înțelegea ceea ce a vrut Bunul Dumnezeu să scrie în Sfânta Scriptură, fiindcă nici nu citea tâlcuirile Sfinților Părinți, nici nu lucra curățirea de patimi și, de aceea, a făcut o Biblie după propriile lui păreri, prin care dorea să atragă cât mai mulți oameni din popor la ele. El însuși mărturisește aceasta, fără să-și dea seama:

„Dacă viața creștină a poporului izvorăște din cunoașterea Bibliei, iar eu nu pot înțelege ce este scris acolo, cum va înțelege oare poporul?”.

<https://ro.wikipedia.org/wiki/Dumitru_Cornilescu>, luni, 19 august 2019.

Iar noi îi răspundem:

Tu nu ești un reper de cunoaștere, ci de întunecare. Ce dacă tu nu înțelegi ce scrie în cuvintele așa de limpezi ale Bibliei din 1914? Nu mai acuza poporul că este ca tine. Tu nu înțelegi Sfânta Scriptură din cauza propriilor tale patimi (și mai ales a îngâmfării) care nu te lasă să vezi adevărul. Nu acuza poporul de propriul tău întuneric, de propria ta neștiință. Poporul Ortodox român înțelege prea bine Biblia din 1914 și o și urmează în esența ei, având ajutor de la harul Sfântului Duh (care îi vine prin tâlcuirile Sfinților Părinți și prin lucrarea lui lăuntrică de cumințenie a smereniei).

Așadar, dacă tu însuți nu poți înțelege ce este scris în Biblie, cum o să faci să înțeleagă poporul ce este scris acolo? Îi vei face să înțeleagă doar pe cei răzvrătiți ca tine, dar nu ce este scris în Biblie, ci răstălmăcirile pe care le-ai făcut tu însuți Sfintelor Scripturi în traducerea ta, pentru pierzarea ta și a celor care îți urmează.

2 Ptr 1,19 Și avem cuvântul proorocesc mai întărit, la care bine faceți luând aminte, ca la o făclie ce strălucește în loc întunecos, până când va străluci ziua și Luceafărul va răsări în inimile voastre,20 Aceasta știind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuiește după socotința fiecăruia;21 Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinți ai lui Dumnezeu au grăit, purtați fiind de Duhul Sfânt.

2 Ptr 3,15 Și îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiți-o drept mântuire, precum v-a scris și iubitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui,16 Cum vorbește despre acestea, în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înțeles, pe care cei neștiutori și neîntăriți le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare.17 Deci voi, iubiților, cunoscând acestea de mai înainte, păziți-vă, ca nu cumva, lăsându-vă târâți de rătăcirea celor fără de lege, să cădeți din întărirea voastră,18 Ci creșteți în har și în cunoașterea Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos. A Lui este slava, acum și în ziua veacului! Amin

Dumitru Cornilescu a făcut o traducere într-un text accesibil (prin vulgarizare) al Bibliei din limba franceză (a pastorului elvețian Louis Segond) ajutându-se și de traducerile în limbile engleză și germană (deoarece nu cunoștea limbile greacă sau ebraică în care sunt scrise LXX, Noul Testament și Textul Masoretic), publicată în 1921. Ea este folosită datorită accesibilității (prin lipsa de profunzime și de taină, care sunt specifice doar Sfintelor Scripturi autentice) de toți sectarii, neoprotestanții și protestanții de pe la noi (până de curând), care renunță la taină în favoarea lesniciosului, pentru a-și stimula plăcerea de sine că au ajuns la cunoașterea deplină și pe din afară a Sfintelor Scripturi. Azi au început să se înmulțească tot mai mult traducerile denaturate (care au surse greșite și tendința de răstălmăcire pentru un prozelitism, după doctrinele reformei), astfel că cei de mai sus au mai multe variante deformate pentru a se reforma după ele.

Legăturile familiei Callimachi cu Geneva explică atât spiritualitatea protestantă care a caracterizat-o pe Ralu toată viața (ea a fost educată timp de patruzeci de ani de Miss Paxton, o bonă protestantă fanatică), cât și dorința ei de a mijloci o traducere a Bibliei care să joace, în spațiul românesc, rolul influent jucat de versiunea realizată de teologul elvețian Louis Segond în deceniul al optulea al sec. al XIX-lea.

<https://web.archive.org/web/20080419053425/http://www.odaia.go.ro/cornilescu.html>, duminică, 18 august 2019.

<https://vaisamar.wordpress.com/2012/09/01/despre-sotia-lui-d-cornilescu-jeanne-ducommun-si-despre-fiul-lor-alexandru-cornilescu/>, luni, 19 august 2019.

<https://vaisamar.wordpress.com/tag/ralu-callimachi/>, duminică, 18 august 2019.

[5] Acest text a început ca o transcriere electronică de către Whitaker și Parunak a ediției tipărite din 1983 a Bibliei Hebraica Stuttgartensia (BHS). Transcrierea se numește „text electronic Michigan-Claremont” și a fost arhivată la Oxford Text Archive (OTA) în 1987. De atunci, textul a fost modificat pentru a se conforma foto-facsimilului Codexului Leningrad, Firkovich B19A, aflat la Biblioteca Națională Rusă, St. Petersburg; de aici schimbarea numelui.

CĂRȚILE SFINTEI SCRIPTURI

în ordinea Cuprinsului în ordinea alfabetică a siglelor
VECHIUL TESTAMENT
Fc Facerea Ag Agheu
Ieșirea Am Amos
Lv Leviticul Avc Avacum
Nm Numerele Avd Avdia
Dt Deuteronomul Bar Baruh
Ios Iosua Navi Bel Bel și Balaurul
Jd Judecători Cânt Cântarea Cântărilor
Rut Rut Dn Daniel
1 Rg 1 Regi Dt Deuteronomul
2 Rg 2 Regi Ecc Ecclesiastul
3 Rg 3 Regi Epist Epistola lui Ieremia
4 Rg 4 Regi Est Estera
1 Par 1 Paralipomena Ezr Ezdra
2 Par 2 Paralipomena 3 Ezr Cartea a treia a lui Ezdra
Ezr Ezdra Fc Facerea
Ne Neemia Idt Iudita
Est Estera Ioil Ioil
Iov Iov Iona Iona
Ps Psalmii Ios Iosua Navi
Pr Proverbele lui Solomon Iov Iov
Ecc Ecclesiastul Ir Ieremia
Cânt Cântarea Cântărilor Is Isaia
Is Isaia Ieșirea
Ir Ieremia Iz Iezechiel
Plg Plângerile lui Ieremia Jd Judecători
Iz Iezechiel Lv Leviticul
Dn Daniel 1 Mac 1 Macabei
Os Osea 2 Mac 2 Macabei
Am Amos 3 Mac 3 Macabei
Mi Miheia Mal Maleahi
Ioil Ioil Man Manase
Avd Avdia Mi Miheia
Iona Iona Naum Naum
Naum Naum Ne Neemia
Avc Avacum Nm Numerele
Sof Sofonie Os Osea
Ag Agheu 1 Par 1 Paralipomena
Za Zaharia 2 Par 2 Paralipomena
Mal Maleahi Plg Plângerile lui Ieremia
Tob Tobit Pr Proverbele lui Solomon
Idt Iudita Ps Psalmii
Bar Baruh 1 Rg 1 Regi
Epist Epistola lui Ieremia 2 Rg 2 Regi
Tin Cântarea celor trei tineri 3 Rg 3 Regi
3 Ezr Cartea a treia a lui Ezdra 4 Rg 4 Regi
Sol Înțelepciunea lui Solomon Rut Rut
Sir Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah Sir Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah
Sus Istoria Susanei Sof Sofonie
Bel Bel și Balaurul Sol Înțelepciunea lui Solomon
1 Mac 1 Macabei Sus Istoria Susanei
2 Mac 2 Macabei Tin Cântarea celor trei tineri
3 Mac 3 Macabei Tob Tobit
Man Manase Za Zaharia
NOUL TESTAMENT
Mt Evanghelia după Matei Ap Apocalipsa
Mc Evanghelia după Marcu 1 Co 1 Corinteni
Lc Evanghelia după Luca 2 Co 2 Corinteni
In Evanghelia după Ioan Col Coloseni
FA Faptele Apostolilor Ef Efeseni
Rm Romani Evr Evrei
1 Co 1 Corinteni FA Faptele Apostolilor
2 Co 2 Corinteni Flm Filimon
Ga Galateni Flp Filipeni
Ef Efeseni Ga Galateni
Flp Filipeni Iac Iacob
Col Coloseni In Evanghelia după Ioan
1 Tes 1 Tesaloniceni 1 In 1 Ioan
2 Tes 2 Tesaloniceni 2 In 2 Ioan
1 Tim 1 Timotei 3 In 3 Ioan
2 Tim 2 Timotei Iuda Iuda
Tit Tit Lc Evanghelia după Luca
Flm Filimon Mc Evanghelia după Marcu
Evr Evrei Mt Evanghelia după Matei
Iac Iacob 1 Ptr 1 Petru
1 Ptr 1 Petru 2 Ptr 2 Petru
2 Ptr 2 Petru Rm Romani
1 In 1 Ioan 1 Tes 1 Tesaloniceni
2 In 2 Ioan 2 Tes 2 Tesaloniceni
3 In 3 Ioan 1 Tim 1 Timotei
Iuda Iuda 2 Tim 2 Timotei
Ap Apocalipsa Tit Tit

CUM TREBUIE CITITE TRIMITERILE

3,1 capitolul 3, versetul 1
3,1-7 capitolul 3, versetele 1 până la 7 (inclusiv)
3,1,3 capitolul 3, versetele 1 și 3
3,1-7,12 capitolul 3, versetele 1 până la 7, versetul 12
3,1-7; 9,5 capitolul 3, versetele 1 până la 7, capitolul 9, versetul 5
3,1 [text 1] 2 [text 2] 3 [text 3] […] 7 [text 7] capitolul 3, versetele 1 până la 3 urmate de textele respectivelor versete (fiecare din texte după numărul versetului propriu 1, 2 respectiv 3), capitolul 3 versetul 7 urmat de textul versetului 7 […]

 

(cifrele scrise îngroșat – fără paranteză – indică întotdeauna capitolul)

Acest articol a fost publicat în Articole teologice. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Vă rugăm să lăsaţi un răspuns:

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s